معایب اعلام ورشکستگی - وکیل ورشکستگی

  معایب-اعلام-ورشکستگی
  useradmin
  ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
  وکیل ورشکستگی
  684 بازدید

  معایب اعلام ورشکستگی

   

  در مطالب پیشین نکاتی در خصوص مزایای اعلام ورشکستگی گفته شد . ( معایب اعلام ورشکستگی )

  اما این مزایا ، تمام مطلب نیست و ورشکستگی دارای ابعاد منفی نیز می باشد که از آن تحت عنوان معایب اعلام ورشکستگی یاد می شود و در این بخش تعدادی از این معایب را مورد بررسی قرار می دهیم .  ( معایب اعلام ورشکستگی )

   

  1- محرومیت از دخالت در اموال

  قبلا نیز اشاره شد که صدور رای ورشکستگی یکی از اسباب حجر در قانون ایران محسوب می شود و حجر نیز به معنای محرومیت از تصرف در  اموال می باشد .

  در واقع به محض صدور حکم ورشکستگی ، تاجر حق دخالت و تصرف در اموال خود را از دست خواهد داد . ( معایب اعلام ورشکستگی )

  و پس از آن کلیه اقداماتی که در ارتباط با اموال وی باید انجام شود باید توسط مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی صورت گیرد .

  و به حکم قانونی ، هرگونه تصرف تاجر ورشکسته  در اموال خود باطل و بلااثر است .

  این حکم در ماده 418 قانون تجارت متبلور شده است . در این ماده امده است که :

  تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که امکان دارد در مدت ورشکستگي عاید او گردد ممنوع است”.

  بنابراین یکی از مهم ترین آثار که البته می توان آن را در زمره معایب اعلام ورشکستگی نیز دانست ، محرومیت تاجر از دخالت در اموال خود می باشد .

   

  2- محدودیت در طرح و دفاع از دعاوی

  علیرضا نوری وکیل متخصص ورشکستگی در خصوص محدودیت در طرح و دفاع از دعاوی می گوید :

  همان طور که شخص محجور قادر به تصرف در اموال خود نیست ، به همین ترتیب حق شرکت در دعاوی و طرف دعوا قرار گرفتن را هم ندارند. ( معایب اعلام ورشکستگی )

  به عبارت دیگر شخصی که محجور باشد نمی تواند برای دعاوی مالی خود دادخواست تقدیم کند  

  و اگر شخصی علیه وی ادعایی داشته باشد نیز حق ندارد دعوی را مستقیما به طرفیت وی اقامه نماید.  ( معایب اعلام ورشکستگی )

  صدور حکم ورشکستگی نیز همین اثر را خواهد داشت .

  با این توضیح که پس از اثبات ورشکسته بودن تاجر ، هر کس ادعایی علیه وی داشته باشد باید دعوی را به طرفیت مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی اقامه نماید

  و اگر هم لازم باشد که دعوایی از طرف شخص ورشکسته علیه شخصی اقامه شود ، این کار را نیز مدیر تصفیه به قائم مقامی وی انجام خواهد داد .

  بنابراین اگر این شرایط قانونی رعایت نشود و مثلا خود ورشکسته اقدام به طرح دعوی نماید در این صورت چون طرح دعوی به صورت صحیح انجم نشده است دادگاه قرار رد دعوی وی را صادر خواهد کرد. ( وکیل متخصص ورشکستگی )

  در این باره به نمونه دادنامه صادره از شعبه 44 دادگاه حقوقی تهران اشاره می کنیم که طی آن به محدودیت تاجر در اقامه دعوی اشاره شده است .

   

  دادنامه بدوی

  در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان ع.ج. با وکالت بعدی س.الف. به طرفیت خوانده ع.ن. دایر به خواسته مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره 8322699609 مورخ 16/4/86 و 8322696608 مورخ 16/4/86 عهده بانک م. شعبه م. جمعاً به مبلغ 000/000/000/185 ریال و با احتساب حق الوکاله وکیل به میزان تعرفه قانونی و نیز احتساب خسارات ناشی از هزینه دادرسی،

  لهذا دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده به ویژه متن دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی مشتمل بر رونوشت مصدق چک مرقوم

  و نیز گواهی نامه عدم پرداختی صادره از سوی بانک محالٌ علیه و توجه به مراتب عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی به نحو قانونی (انتشار آگهی)

  و عدم ابراز هرگونه ایراد انکار و تکذیب نسبت به دعوی مطروحه یا مستندات ابرازی خواهان

  و نتیجتاً مصون ماندن دعوی از هرگونه تعرض و خدشه و مستفاد از مواد 249 و 314 قانون تجارت و با استناد به اصل تجریدی و منجز بودن امضاء اسناد تجاری

  که چک نیز جزء آن ها محسوب گردیده در مقابل دارنده با حسن نیت و ازآنجاکه صرف صدور یا ظهر نویسی چک ظهور و دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده داشته

   و به همین جهت نیز قانوناً مکلف به پرداخت وجه آن بوده لذا با احراز اشتغال ذمه خوانده

  و استصحاب بقاء آن به علت عدم تقدیم هرگونه ادله ای به منظور اثبات برائت ذمه و مستفاد از ماده 310 قانون تجارت ازآنجا که چک نیز مانند سفته و برات وسیله پرداخت دین می باشد

  لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد 310 و 310 به بعد قانون یادشده و با رعایت مقررات قانونی موضوع مبحث چهارم به بعد قانون یاد شده

  خصوصاً ماده 249 به بعد قانون مرقوم و رعایت ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 و مستنداً به ماده 519 قانون اخیرالذکر ؛

  حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و تصدیق اوراق دفتری و حق الوکاله وکیل به میزان تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.

  رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد،

   سپس متعاقباً باگذشت مهلت مرقوم، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

  بدیهی است در صورت قطعیت دادنامه اجرای آن در خصوص خسارت تأخیر تأدیه منوط به ابطال مابقی تمبر هزینه دادرسی است.

  رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران

   

  رأی دادگاه تجدیدنظر استان

  در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی به قائم مقامی از آقای ع.ن. علیه آقای ع.ج. از دادنامه شماره 312 مورخ 30/4/92 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران

  که به موجب آن مفاد دادنامه غیابی شماره 810 مورخ 10/8/90 شعبه مزبور تأیید گردیده و بر اساس دادنامه غیابی آقای ع.ن. به پرداخت وجوه دو فقره چک به شماره های 8322699609 مورخ 16/4/86

  و 8322696608 مورخ 16/4/86 عهده بانک م. شعبه م. جمعاً به مبلغ 000/000/000/185 ریال به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده محکوم گردیده است

  و همچنین دعوای متقابل اداره تصفیه امور ورشکستگی علیه آقای ع.ج. مبنی بر استرداد لاشه های چک های مدرکیه به لحاظ فقد دلیل اثباتی مبنی بر پرداخت وجوه چک های مزبور مردود اعلام گردیده است

  با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب مفاد دادنامه شماره 794 مورخ 7/9/91 شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم ورشکستگی آقای ع.ن. با تاریخ توقف 1/1/88 صادر گردیده است

  و با توجه به اینکه بر اساس مواد 418 و 419 قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام احوال خود ممنوع می باشد

  و اداره تصفیه امور ورشکستگی قائم مقام قانونی وی محسوب می گردد

  لذا دعوای طرح شده علیه وی در مرحله بدوی قابلیت استماع نداشته و تجدیدنظر خوانده می بایست علیه اداره تصفیه ورشکستگی اقامه دعوا نماید

  ضمن آنکه با عدم استماع دعوای اصلی دعوای تقابل اداره تصفیه ورشکستگی نیز که دعوای تبعی محسوب می گردد نیز قابلیت استماع ندارد

  بنابراین تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد تشخیص مستنداً به مواد 2 و 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوای تجدیدنظر خوانده در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید.

  این رأی قطعی است. رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 

   

  3- حال شدن دیون مهلت دار

  پس از آنکه حکم ورشکستگی تاجر صادر شد ، اداره تصفیه امور ورشکستگی اقدام به بررسی بدهی های وی و نوع و میزان آن می نماید .

  در همین راستا ممکن است که زمان برخی از بدهی های تاجر ورشکسته هنوز فرا نرسیده باشد .

  مثلا تاجر چک هایی را صادر کرده باشد که هنوز تاریخ آن فرا نرسیده است .

  طبق قانون آن دسته از بدهی های تاجر که متعلق به آینده است ، همگی به محض صدور رای ورشکستگی به دیون حال تبدیل خواهد شد.

  طبق ماده 421 قانون تجارت « همین که حکم ورشکستگی صادر شد فروض مؤجل ، با رعایت تخفیفات مقتضیه، نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود

  علت این مساله هم کاملا معلوم و منطقی است . به جهت اینکه اگر قرار باشد که دارایی های بجا مانده از تاجر فقط میان طلبکارانی که دارای مطالبات حال و نقد هستند تقسیم شود

  در این صورت هیچ مالی برای مابقی طلبکاران (که طلب مدت دار دارند) نخواهد ماند و این مساله اجحاف زیادی در حق ایشان بوجود خواهد آورد ( وکیل ورشکستگی )

  و طلب این طلبکاران بلاوصول باقی بماند . در حالیکه اصل تساوی حقوق طلبکاران مقتضی آن است که اموال به جا مانده به صورت یکجا بین همه طلبکاران تقسیم شود  . 

  .

  حال-شدن-بدهی-ورشکسته

  حال-شدن-بدهی-تاجر-ورشکسته

   

  4- محرومیت از حقوق اجتماعی

  علیرضا نوری وکیل متخصص ورشکستگی می گوید : بعد از اعلام ورشکستگی به صورت قانونی، ممکن است تاجر از انجام یک سری حقوق سیاسی و اجتماعی ، محروم شود.

  علت این مساله آن است که مقوله ورشکستگی به هر  حال یک عمل مجرمانه تلقی می شود

  و هر مجرمی بنا به شرایط و مقتضیات پرونده اش ممکن است از برخی از حقوق اجتماعی محروم شود .

  بعنوان مثال مجازات و کیفر قانونی ورشکستگی به تقلب بر اساس ماده 670 قانون مجازات عبارت از 1 تا 5 سال حبس می باشد.

  و مطابق ماده 19 قانون مجازات و تبصره 2 این ماده ، چنین مجازاتی ، مجازات درجه 5 محسوب می  شود .

  از سوی دیگر در بند پ ماده 25 قانون مجازات اسلامی ، مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی در جرایم درجه 5  را 2 سال تعیین نموده است.

  به عبارت دیگر شخصی که به اتهام ورشکستگی به تقلب محکوم می شود به مدت 2 سال از برخی از حقوق اجتماعی محروم می شود.

   

  مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی چیست ؟

  قانونگذار در ماده 26 قانون مجازات مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی را تعیین نموده است . در این ماده آمده است :

  ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

  الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

  ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

  پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

  ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رأی مردم

  ث- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف ( وکیل متخصص ورشکستگی )

  ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی

  چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها،

  صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

  ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

  خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

  د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

  ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری

  ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

  تبصره1- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل میشوند.

  تبصره 2- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) این قانون اعاده حیثیت میشود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد

  مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم میشود.

  .

  سلب-اعتبار-تاجر

  سلب-اعتبار-تاجر-ورشکسته

   

  5- سلب اعتبار از شخص ورشکسته

  قسمت اعظم مراوداتی که تجار با یکدیگر دارند عمدتا بر اساس اعتبار آنها در بازار است . هر چه اعتبار تاجر در بین تجار و بازاریان بیشتر باشد ، امورات تجاری وی در رابطه با شرکاء و طرفهای تجاری ، راحت تر و با آرامش و اعتماد بیشتری انجام خواهد شد.

  حال تصور کنید که در چنین موقعیتی ، آوازه ورشکستگی  این تاجر در بازار بپیچد . بدیهی است که در این صورت وضعیت کاملا معکوس خواهد شد .

  از این لحظه به بعد نه شرکاء سابق و نه طرفهای تجاری و نه تولید کنندگان به این تاجر هیچ گونه اعتمادی و اطمینانی نخواهخند داشت

  و حاضر نیستند با شرایط قبلی با او مراوده داشته باشند .  ( وکیل متخصص ورشکستگی )

  از این پس نه تنها هیچ کالایی را به صورت نسیه و یا به صورت مدت دار به او نخواهند فروخت .

  بلکه حتی اگر تاجر بخواهد خرید نقدی هم انجام دهد ، طرفهای مقابل از ترس عواقب احتمالی آن ؛ براحتی با او همکاری نخواهند داشت .

   

  و اشخاصی که به تاجر بدهکار می باشند نیز ادای دیون خود را به بهانه های مختلف به تعویق خواهند انداخت .

   

  و اشخاصی که از او طلبکار می باشند نیز به شدت تمامی توان  خود را به وصول مطالبات خود متمرکز خواهند نمود .

  در چنین موقعیتی ادامه کار برای تاجر بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود

  و نه تنها نخواهد توانست کار جدید اقتصادی برای خود فراهم نماید بلکه ادامه و ابقاء در همان کار قبلی نیز برای وی غیر ممکن خواهد شد . 

  .

  6- پلمپ اموال تاجر ورشکسته

  پس از صدور حکم ورشکستگی اقدامات مختلفی باید انجام شود. از جمله این اموال ، صورت برداری از اموال تاجر و نیز پلمپ اموال اوست .

  در این رابطه مواد قانون تجارت این چنین اشعار می دارد که :

  برابر ماده ۴۳۴ و 438 قانون تجارت دادگاه به عضو ناظر مأموریت می‌دهد که از کلیه اموال تاجر و شکسته فوراً صورت برداری نماید

  پس از آن عضو ناظر باید اقدام به مهر و موم اموال تاجر نماید .

  در راستای مهر و موم اموال تاجر ورشکسته ؛ عضو ناظر به ترتیب انبارها حجره ها ؛ صندوق ؛ اسناد ؛ دفاتر ؛ نوشته ها ؛ اسباب و اثاثیه تجارت خانه و منزل تاجر را مهر و موم خواهد نمود .

   

  از آنجایی که هرگونه اقدام برای طرح دعوی ورشکستگی ، منوط به دانستن معایب اعلام ورشکستگی می باشد ، لذا برای دریافت هر گونه مشاوره حضوری و نیز  مشاوره تلفنی در خصوص معایب اعلام ورشکستگی ، با وکلای دفتر حقوقی علیرضا نوری  در  ارتباط  باشید. ضمنا می توانید از طریق آیدی alireza.nori.lawyer@ و یا هشتگ #با_ما_وکیل_خود_باشید ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

  .

  وکیل-اصفهان

  وکیل-ورشکستگی-اصفهان

   

  _____

  نظرات مشتریان

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  تماس با ما

  درباره ما

  دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.

  وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین  اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات تخصصی مینمایند.

  کپی رایت @ www.aisudesign.ir

  قوانین سایت_____حفظ حریم خصوصی